“Комунальні пристрасті”довкола “липівської” води: коментарі сторін

Днями до редакції звернулись представники сщ. Липівка: депутат рай­ради Анатолій Головань та староста селища Олек­сандр Терещук. Делегація вимагала спростування слів міського голови Мико­лаєва у статті «Виконком підняв тарифи на воду», яка була опублікована у минулому номері видан­ня (№22 (343) 14 червня 2018 року).

Одразу зауважимо, співробітники редакції, відвідуючи сесійні за­сідання чи виконавчі комітети у своїй роботі послуговуються не лише блокнотом і ручкою, а насамперед цифровим диктофоном. Усі записи зберігаються і архівують­ся. При написанні ма­теріалу журналісти ре­тельно опрацьовують та розшифровують записи. Пряму мову доповідачів вказують у лапках, як того вимагають правила орфо­графії.

Нагадаю на другій сторінці, у третій колонці, у другому абзаці зазна­ченого матеріалу йшлось про таке: «У мерії офі­ційно повідомляють, що виконком Миколаївської міської ради приймає тарифи лише для міста Миколаєва. Тарифи для сщ. Липівки та інших населених пунктів затверджуються органами місцевого самоврядування, у даному випадку виконавчим комітетом Тростянецької ОТГ. Підприємство «Миколаївводоканал» ініціювало передачу на баланс усі споруди, які забезпечують водопостачанням сщ. Липівку, зокрема водонапірну башту, очисні споруди тощо. Коли у Тростянецькій громаді порахували скільки утримання споруд буде коштувати, сказали, що ми цього робити не будемо» – зауважив міський голова», – кі­нець цитати витримки зазначеного матеріалу.

На даний час міський голова Миколаєва пе­ребуває у відпустці, тож отримати коментар чи пояснення ситуації від А. Щебеля, редакція, наразі немає можливості.

Натомість подаємо чи­тачам коментарі сторін, не висловлюючи жодних оціночних суджень.

Олександр Терещук, се­лищний голо­ва Липівки :

«Починаю­чи з того часу, коли я виграв вибори, став­ши старостою селища Липів­ки, у 2016-17 році особисто від мене було в і д п р а в л е н о три звернення до міської ради про передачу усіх будівель, які знаходяться на території се­лища Липівки і належать Мико­лаївській місь­кій раді щоб передати їх на баланс в Тро­стянецьку ОТГ для громади селища Липів­ка. Я мотивував це тим, що у свій час війсь­кова частина на балансі якої з н а х о д и л и с ь житлові та го­сподарські бу­дівлі, передала їх на баланс Миколаєву. Відповідно було б здоро­вим глуздом без ніяких су­противів так само повер­нути це майно на баланс Тростянецькій громаді. Відповідно до цих моїх звернень Миколаївська міська раді вирішила пе­редати тільки житловий фонд без нічого, без об­слуговуючих будівель. Ви самі розумієте, що згідно з чинним законодавством про передачу житлового фонду, він передається в комплексі з обслугову­ючими будівлями, які по­трібні для життєдіяльності даної території. А це зна­чить і приміщення ОСББ, і водопостачання, яке зна­ходиться в сщ. Липівка та інше. Відповідно цього не було зроблено. Крім того було ще звернення самої сільської ради в особі го­лови про передачу. Так само вони залишалися в міській раді з відписка­ми, що бюджетний комі­тет вважав розгляд цього звернення недоцільним.

Кор.: Про які саме споруди йшла мова у зверненнях?

О.Терещук: Мова йшла про водонапірну башту, свердловину, очис­ні споруди. «Водоканал» в особі Миколаївської міської ради не хоче пере­давати ці споруди. З їхньої сторони були висловлені усні побажання передати нам лише очисні споруди без водопостачання і ко­мунікації, які за час госпо­дарювання Миколаївської міської ради прийшли в плачевний стан. Ми часто спостерігаємо пориви і викликаємо «Водоканал» для латання дір в трубах. Миколаївський «Водока­нал» звернувся до нас про підняття тарифів. З 1 січ­ня тарифи були підняті з 16-ти з копійками гривень до майже 30-ти гривень. Складається так, якщо ви не в змозі забезпечити даний тариф і є організа­ція, яка звертається, щоб забрати собі на баланс споруди, було б логічно віддати їх нам.

Кор.: Чи має сщ. Липівка фінансову спро­можність  забезпечити належну роботу водних споруд?

О.Терещук: Потуги безперечно є і є бажання. Сільська рада спромож­на. У нас створено своє житлово-комунальне го­сподарство і воно ство­рювалось саме для того, щоб утримувати липівську воду. Ця ситуація триває ще з 2016 року. У нас були неодноразові зустрічі, але вони ні до чого не приво­дять. У нас є акти прийо­му-передачі майна війсь­кової частини для міської ради. Міська рада не ви­конала всіх умов, які були в тих актах прописані. Коли передався житловий фонд для Миколаївської міської ради було пере­дано порядка 82 квартир на баланс і Миколаївська міська рада забезпечила своїх мешканців житлом. Відповідно вона мала здійснити певні ремонти як поточні, так і капітальні житлового фонду та інших приміщень. Відповідно вона нічого не зробила. А зараз і взагалі відмов­ляється віддавати нам, то що вони до довели до плачевно-катастрофічно­го стану.

Кор.: Які Ваші подальші дії?

О.Терещук: Далі ми зби­раємось подавати в суд щодо передачі липівсь­кого водоканалу і інших споруд на баланс Тростя­нецької ОТГ, у нас зараз це в процесі».

Коментар з цього приводу редакція «Вістей» взяла та­кож у керівника МКП «Ми­колаївводоканал» Віри Гички:

«Із створенням Тростя­нецької об’єднаної грома­ди «Миколаївводоканал» навіть вітав таке рішення, щоб всю комунальну струк­туру щодо надання послуг централізованого водопо­стачання та водовідведення буде передано новоутворе­ному житлово-комунально­му управлінню сщ. Липівки. Фактично Тростянецька гро­мада звернулась в міську раду з листом щодо передачі комплексно будівель і спо­руд, які обслуговують сели­ще Липівку. Це питання вив­чалось бюджетною комісією Миколаївської міської ради, я особисто надала перелік всіх основних засобів, які є на балансі передані Мико­лаївського водоканалу, для того, щоб він міг обслугову­вати ці комунікації. Міська рада вивчила це питання. Побачила, що станом на час звернення територіаль­ної громади у міській раді є державні акти на будівлі споруд, які обслуговують каналізаційні та водопровід­ні мережі. На ці будівлі є державні акти, і ці будівлі знаходяться практично не на території Тростянецької ОТГ, на землях Державно­го земельного фонду, тобто на землях колишньої війсь­кової частини. Тобто вони не належать Тростянецькій ОТГ. Було питання щодо передачі всіх мереж каналі­заційних та водопровідних на баланс, а саме обслуго­вування свердловин буде здійснювати «Миколаївводо­канал» як балансоутримувач відпускати воду для спожи­вачів Липівки по лічильнику. Це питання ми озвучили як голові сільської ради, так і керівнику липівського жкг. Вони обіцяли, що прийдуть зі своїми пропозиціями щодо оренди цих будівель до часу з’ясування стосунків у судах. Однак коли була підготовка засідання бюджетної комісії перед сесією від сторони Тростянецької громади ніхто не приїхав відстоювати пи­тання щодо передачі цього майна. На тому все закінчи­лось і «Миколаївводоканал» надалі надає послуги. Мали ми проблеми з тим, що фак­тична собівартість послуг значно більша, ніж закладені затверджені тарифи. В груд­ні це питання було коригова­но. Тарифи були підняті до економічно обґрунтованих витрат і різницю в тарифах за минулий рік Тростянецька ОТГ в травні цього року по­гасила. З 1квітня ми подали нові розрахунки у зв’язку з тим, що проходило піднят­тя електроенергії, підняття мінімальної заробітної пла­ти, але наші пропозиції були відхилені, не розглянуті. І з 1 липня, коли зріс прожитко­вий мінімум і знову ж зросла ціна на електроенергію ми зробили наново розрахун­ки, зробили оголошення про підняття тарифів, опубліку­вали в газеті як говорить чинне законодавство і знову подали розрахунки в Тростя­нецьку ОТГ. Повідомлення щодо розгляду чи запро­шення на виконком ми ще не отримували. Були у нас і староста і представники Липівки, вони проти підняття тарифу, але зробити нічого ми не можемо. По Миколаєві і Липівці у нас роздільна бухгалтерія і від фактичної собівартості нікуди не дінеш­ся. На 1 квітня у нас фактич­на собівартість для Липівки становила поза 30 грн. А це означає при піднятті заробіт­ної плати у травні і в липні вона сягне 40 грн, тобто це рівень запропонованого та­рифу для Липівки».

Записала

Любов Добжанська

центральна світлина – ілюстративна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *