29 листопада у Ми­колаївській міській раді достроково скликали виконком. На засідан­ня прибули 10 пред­ставників. У порядку денному розглядали три питання:

  1. Про роботу місько­го сміттєзвалища в урочищі «Гроби» м. Миколаєва;
  2. Про перелік об’єк­тів, що фінансу­ються з державно­го бюджету;
  3. Різне.

Розпочали обгово­рення з найбільш акту­ального питання.

«Екотех» іде з міста?

Приводом для роз­гляду першого питан­ня стала невизначена ситуація, яка склалась на міському сміттєзва­лищі, а саме в частині реалізації будівництва нового полігону ТПВ як це було передбаче­но умовами співпра­ці приватної компанії «Екотех» та міським комунальним під­приємством «ЖКУ».

Основна причи­на чому «Екотех» не будує нову карту, як було погоджено, стало одіозне рішення голо­ви ЛОДА Олега Си­нютки про виділення земельної ділянки пло­щею 5,7 га для будів­ництва полігону ТПВ нікому невідомій фірмі ТОВ «Садем Трей­динг». Зважаючи на таку «шахову партію», на передостанній сесії міськради дирекція «Екотеху» (авт. – де­тальніше у номері 41_362 від 15 листо­пада) повідомила де­путатському корпусу про свій намір призупи­нити договірні відноси­ни з МКП ЖКУ, оскільки не бачать перспективи та можливості реалізу­вати намічене.

Аналогічне бачен­ня і в міського кому­нального підприємства «ЖКУ». Про це засвід­чив листа дирекції МКП ЖКУ, що надійшов до Миколаївської міської ради, зауважив на за­сіданні міський голова Миколаєва Андрій Ще­бель. «Фірмою «Еко­тех» був виконаний значний обсяг робіт із впорядкування місько­го сміттєзвалища та вчасно виконані заходи передбачені Додат­ком №1 до договору, окрім придбання та встановлення сміт­тєсортувальної лінії. Проте стратегічною метою та умовою договору було розро­блення нових карт та будівництво сучасно­го полігону для захоро­нення ТПВ. 13 вересня 2018 року МКП «ЖКУ» звернулось до голови ЛОДА Олега Синютки щодо надання дозволу на розроблення проек­ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для облашту­вання полігону ТПВ, на що відповіді не отри­мано. Зважаючи на те, що розпорядженням голови ЛОДА від 3 жо­втня 2018 року надано дозвіл на будівництво полігону ТПВ фірмі «Садем Трейдинг», а оскільки ресурс дію­чого сміттєзвалища в урочищі «Гроби» ви­черпується, вважає­мо, що договір про спільну діяльність не несе подальшої пер­спективи. Продовжен­ня такого договору, на нашу думку, супе­речить інтересам те­риторіальної грома­ди міста. Зважаючи на зазначені обстави просимо прийняти рі­шення, яким припини­ти дію договору» – це витримка із зазначено­го листа.

Таку позицію місь­кого комунального під­приємства учасники виконкому підтримали одностайно, проголо­сувавши за нижче на­ведений проект рішен­ня:

1.Інформацію керів­ництва МКП «ЖКУ» щодо спільної діяль­ності з ІФ «Екотех» прийняти до відома. 2.Припинити дію рі­шення виконавчого комітету №39 від 30 березня 2017 року.

  1. Директору МКП «ЖКУ» Леськіву Воло­димиру невідкладно вжити вичерпних за­ходів :

3.1.дострокового розірвання договору про спільну діяльність від 10 квітня 2017 року у судовому порядку на припинення договірних відносин;

3.2. забезпечити об­слуговування та утри­мання міського сміттє­звалища в належному стані власним коштом з дотриманням вимог природоохоронного за­конодавства.

3.4. клопотати про внесення на розгляд постійної комісії місь­кради з питань еко­номіки, бюджету питан­ня щодо можливості передбачення статті видатків утримання міського сміттєзвали­ща в належному стані при формуванні бюд­жету на 2018 рік.

Учасників виконав­чого комітету таке рі­шення не збентежило. Натомість виконкомівці цікавились чи є взаєм­на згода з «Екотехом» щодо розірвання до­говірних відносин. Міський голова повідо­мив, що це обопільне, зважене рішення, тож на стосунках з «Еко­техом» ставлять крап­ку. Втім, залишається відкритим питання подальшого облашту­вання міського сміттє­звалища, зокрема його рекультивація та бу­дівництво нової карти захоронення ТПВ та­кож з порядку денного ніхто не знімав. Місь­кий голова А.Щебель так прокоментував ці питання: «Як відомо міське комунальне підприємство подало звернення до ЛОДА на отримання земельної ділянки, але відповіді не отримало. Водно­час, Земельним ко­дексом передбачено: у разі, якщо заявник не отримує мотиво­ваної відповіді чи то позитивної, чи то не­гативної діє принцип так званої мовчазної згоди, у нашому випад­ку з боку ЛОДА по від­ношенню до звернення міського комунального підприємства. І наразі виходить так, що компанія «Садем Тре­йдинг» має розпо­рядження ЛОДА, але і ЖЕК – має мовчазну згоду. Тому ми підпи­сали угоду із земле­впорядною фірмою на виготовлення проек­ту землеустрою. Ми діємо в рамках зако­нодавчого поля, але йдемо своїм шляхом» – кінець цитати.

До слова, нещодав­но до Миколаївської РДА надійшло звер­нення від фірми «Са­дем Трейдинг» про надання дозволу на виготовлення деталь­ного плану території. У відповідь голова Ми­колаївської РДА Ан­дрій Кос відповідного розпорядження не під­писав, опираючись на одностайне рішення районної ради та місь­кої, а також численної кількості громадських організацій Миколаєва, які виступили катего­рично проти співпраці з даним підприємством.

Чи співпрацюватиме місто з «Садем Трейдингом?»

Це цілком логічне запи­тання виникло в учас­ників засідання. Адже якщо власники фірми «Садем Трейдинг» мають наміри будува­ти поблизу міського сміттєзвалища полігон твердих побутових від­ходів, то гіпотетично можуть співпрацювати з органом місцевого самоврядування. Чи можлива така співпра­ця та за яких умов? – запитували учасники засідання.

За словами місь­кого голови Андрія Щебеля: «Місто не може співпрацювати з людьми, які говорять, що ліміти на ввезення сміття буде встанов­лювати НКРЕ (ред.- Національна комісія з регулювання енерго­ресурсів). Адже ліміти до 50 тис. тон на рік встановлює орган міс­цевого самоврядуван­ня, а більше 50 тис. тонн – НКРЕ. Саме тому ні, я категорич­но проти» – зауважив міський голова.

Простіше кажучи вирішення питання полягає у контролі за завезенням обсягів сміття. Для органу місцевого самовряду­вання – міської ради важливо розуміти та контролювати хто, що і скільки тонн ТПВ за­возитиме на звалище, адже це екологічна безпека міста, за яку міська влада від­повідає перед жителя­ми міста та перед зако­нодавством.

На центральній світлині – міське сміттєзвалище станом на 29 листопада 2018 року