Як відомо, мико­лаївський виконком ухвалив рішення про призупинення діяль­ності з інвестиційною компанією «Екотех», яка упродовж 2017-2018 років спільно з міським КП ЖКУ впорядковувала міський смітник. Ще рані­ше про такий подальший розвиток подій говори­ли і самі представники компанії. Підставою для цього стало фактично розпорядження голови Львівської ОДА О.Си­нюткивід 04.10.2018 р. №1025/0/5-18, яким на­дано дозвіл на розро­блення проекту землеу­строю щодо відведення земельної ділянки пло­щею 5,7 га (яка оточує діюче міське сміттєзва­лище) компанії ТОВ «Са­дем Трейдинг».

На перший погляд ви­глядає так, що нічого осо­бливого у даному розпо­рядженні начебто немає, якби не кілька важливих складових. По-перше, дана компанія виникла на ринку якраз за міся­ць до підписання розпо­рядження. По-друге, за даними реєстрів «Садем Трейдинг» не володіє ні фінансовим капіталом, ані фахівцями, які вміють і знають як правильно бу­дувати сучасний полігон, бо саме для цих цілей і виділялась дана ділянка. Розуміючи цілковиту не­безпеку появи компанії без будь-якого кейсу з позитивними проекта­ми у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) міська рада, районна рада та громадськість виступи­ла категорично проти щодо заходження даної компанії на ринок Мико­лаєва і про це неодно­разово було засвідчено і голові Львівської ОДА п.О.Синютці.

Розпорядження п.Си­нютки не лише стало причиною одностайного спротиву місцевої гро­мади проти нав’язування нікому невідомої ком­панії з сумнівною репу­тацією, але і зупинило співпрацю з інвестицій­ною компанією «Еко­тех». Оскільки в існую­чих умовах, зважаючи на відсутність перспективи розвитку, обмеженість та вичерпний ресурс задія­ної земельної ділянки інвестор, що працював з містом упродовж двох років змушений був піти.

Чи була дана співпра­ця вигідна місту? На це питання дав розлогу від­повідь міський голова Миколаєва Андрій Ще­бель.

«Як відомо мешкан­цям Миколаєва діюче сміттєзвалище розташо­ване в происловій зоні м.Миколаєва, в урочищі «Гроби» на відпрацьо­ваній ділянці піщаного кар’єру ПАФ «Дністер». Місцева громада, як і довколишні експлуату­ють його орієнтовно з 1960-70 років. Обслуго­вує МКП «ЖКУ», яке є землекористувачем зе­мельної ділянки згідно державного акту на пра­во постійного користу­вання земельною діялн­кою площею 4,0 га.

У 2011 році було роз­роблено преокт полігону ТПВ компанією «Полі­ном-стиль». Запроекто­вана площа становила 23509 м.кв. На момент розробки проекту дію­че сміттєзвалище вже активно використовува­лось для захоронення сміття. На сьогодні до­стеменно ніхто не може сказати яка товщина захоронення та глибина залежів. Упродовж 2011- 206 роки по проекту були частково проведені роботи на сміттєзвали­щі, що фінансувалися з державного бюджету, але роботи по веденню в експлуатацію полігону не завершені.

Миколаївське КП ЖКУ укладає догово­ри на вивезення ТПВ із різними споживачами м. Миколаєва: надає послуги по вивезенню ТПВ із приватного сек­тора міста, житлового фонду, іншим спожива­чам, а також із Солонки, Дроговижа тощо. Також захоронюється сміття із Миколаївського райо­ну. Втім, упродовж цьо­го періоду був відсутній реальний та дієвий кон­троль, і я на цьому на­голошую – за обсягом завезення ТПВ на місце­вий смітник. По факту не було ані контрольних ваг, ані камер відеоспостере­ження, ані охрони, і на­віть під’їзної дороги. Це стало причиною того, що сміття скидали просто неба, в тих обсягах який хто забажав.

У цей же час МКП ЖКУ несе витрати за утримання міського сміт­ника. Екологічний пода­ток (орієнтовно це 17- 20 тис.грн. за квартал), витрати по податках з доходів, на заробітну плату працівників (ван­тажники, водії, контро­лер). Крім того, держав­на екологічна інспекція виносить ряд приписів на усунення порушення природоохоронного за­конодавства на міському сміттєзвалищі.

Такий стан справ з безконтрольним та хао­тичним нагромадженням ТПВ поблизу Миколаєва, ніс в собі реальну, а не надуману загрозу для місцевих мешканців, тому міська рада шукали шляхи подолання даної проблеми.

30 березня минулого року на засіданні вико­навчого комітету Мико­лаївської міської ради прийнято рішення №39 «Про розгляд звернення МКП «Житлово-кому­нального управління», яким погоджено прове­дення перемовин щодо інвестиційних зобов’я­зань скерованих на впо­рядкування місцевого полігону. Такі перемови­ни проводились між МКП ЖКУ та ІФ «Екотех». За результатом їх проведен­ня було підписано до­говір про спільну діяль­ність від 10 квітня 2017 року. Спільна діяльність передбачала впорядку­вання сміттєзвалища в урочищі «Гроби», належ­ному його обслуговуван­ню, а також будівництва нових карт. Загальний обсяг коштів, який був передбачений на ці цілі визначено в обсязі май­же 29 млн.грн. І ці кошти, за умовами підписаної угоди, мала забезпечити ІФ «Екотех». За це ком­панія отримувала право захоронювати на місько­му смітнику щоденно 120 тонн ТПВ.

Що було здійснено компанією упродовж 2017 року, тобто за пер­ший рік співпраці?

 1. Проведено геоде­зичну зйомку тери­торії сміттєзвали­ща із визначенням точного місцезна­ходження всього полігону та місця розташування існу­ючого сміття.
 2. Встановлено віде­оконтроль з виве­зенням зображення в он-лайн режимі на сайт міської ради.
 3. Влаштовано освіт­лення необхідної частини території сміттєзвалища.
 4. Забезпечено здійс­нення електронних замірів тоннажності ТПВ, що приймаєть­ся на захоронення.
 5. Впорядковано іс­нуючу карту сміт­тєзвалища (зібрано ТПВ, надано форми сміттєзвалищу, здій­снено частково пе­решарування ґрун­том)
 6. Побудовано моніто­рингові колодязі по периметру полігону з метою контролю якості підземних вод.
 7. Залучено необхідну спецтехніку для об­слуговування сміт­тєвазлища.
 8. Облаштовано в’їзд на територію сміт­ника.
 9. Організовано робо­ту міні-офісу.
 10. З д і й с н ю є т ь ­ся врегулювання фінансових зобов’я­зань МКП ЖКУ перед ТОВ «А.Омега».

Крім того, слід до­дати Екотех здійснює замовлення проведення геологічних досліджень, опрацьовує проектні завдання та пропозиції із врахуванням існуючо­го стану сміттєзвалища (мова йде про відходи, накопичені у попередні роки).

Важливо зауважи­ти, що Екотех розпочала вкладати немалі кошти у впорядкування нашого смітника у продовж всьо­го 2017 року, а захоро­нювати ТПВ розпочала лише з листопада 2017 року. Якщо зараз підсу­мовувати загальний об­сяг, то з листопада 2017 по листопада 2018 (а це фактично лише рік) інве­стора захоронив лише 36 322, 350 т. відходів. І це попри те, що угода була підписана та діяла упродовж двох років.

За те, що місто спі­впрацювало з компанією додатково Львів платив субвенцію. У 2017 році Миколаїв отримав з об­ласті 1 млн. 771 680 тис. грн.. У 2018 році місто отримало 8 млн.422 430 тис.грн. куди спрямувати кошти – це вирішували міські депутати. (Ред.: у наступному номері редакція наддасть де­талізований перелік по об’єктах куди були спря­мовані кошти). Зауважу, що завдяки цій субвенції місто суттєво змогло по­кращити інфраструктуру і це беззаперечний факт.

Але це ще не всі кошти, які ми змогли за­робити від співпраці з Екотехом. Відповідно до підписаної з інвестором угоди від кожної тонни захороненого сміття Ми­колаїв отримував 30 грн. Тож, за період 2017-ли­стопад 2018 року в місь­ку казну надійшло 1 млн. 090 007 тис.грн. Знову ж таки місцеві депутати вирішували куди спряму­вати ці кошти. Хочу вам озвучити на які цілі вони були потрачені.

 1. Придбання двох дат­чиків нерухомості МО Миколаївсько­му сектору ГУ ДСНС України у Львівській області

2.Проведення робіт з благоустрою по заміні бруківки на прилеглій до церк­ви УГКЦ св. Мико­лая території по вул. Шептицького, 19.

3.Встановлення вікон та облаштування недільної школи хра­му Різдва Пресвя­тої Богородиці УПЦ Київського патріар­хату по вул. Возз’єд­нання, 12.

4.Придбання 16 шт. вертикальних жа­люзей та 16 шт. об­решіток на вікна Ми­колаївській ЗОШ 1.

5.Проведення робіт з капітального ре­монту одного примі­щення роздягальні спортивного залу в Миколаївському НВК

6.Забезпечення участі в змаганнях чемпіо­нату Львівської обл. з футболу серед ко­манд ДЮФЛ Львів­щини сезону 2018- 2019.

7.Придбання  сучасного електронного табло на міському стадіоні по вул. С.Бандери,3

8.Придбання еле­ментів обладнання для облаштування дитячих майдан­чиків на території міста, 10 контейнерів для роздільного збо­ру сміття (скло) та 10 ємностей для піско­суміші (150л).

9.Проведення робіт з благоустрою церков­ної території УАПЦ Успіння Пресвятої Богородиці по вул. Львівській, 17. 

10.Придбання жа­люзей ІР «Центру».

11.Придбання ме­блів для поліклініч­ного відділення Ми­колаївсьої КЦРЛ.

Більше 16 млн. грн. доходів скерованих на розвиток місцевої гро­мади та впорядкування стихійного смітника за приватні кошти – це пе­ремога чи поразка? Як ви гадаєте? Чи може­те навести бодай один приклад настільки ви­гідної співпраці місцевої громади з приватним капіталом? І останнє запитання та, мабуть, найголовніше: чи було вигідно співпрацювати Миколаєву з Екотехом? Моя відповідь однознач­на – так, вигідно».

Інформація редакції