Чому у Миколаївському районі показник захворюваності на covid-19 залишається великим?

Зліва направо: Іван Савчук, заступник директора з медичної частини Миколаївської районної лікарні, Юрій Чейпеш, керівник Миколаївського Лабораторного центру, Юрій Шпак, заступник голови Миколаївської РДА

Станом на 29 липня у Мико­лаївському районі, з початку пан­демії, зафіксовано 1100 пацієнтів з ознаками гострої респіратор­но-вірусного інфекції. Проте, як зауважує Юрій Чейпеш, керівник Миколаївського Лабораторного центру з них підтверджено ін­фікуванням covid-19 370 хворих, або 33,6% від загальної кількості пацієнтів з гострим респіратор­но-вірусною інфекцією. Не підв­терджених випадків – 730, або 66%. Як пояснює фахівець, в умо­вах пандемії, сімейні лікарі опе­ративно скидають всю наявну інформацію щодо всіх пацієнтів, які мають ознаки, які за симпто­матикою схожі з коронавірусною інфекцією.

«Симптоматика та перебіг за­хворювання на коронавірусну ін­фекцію є дуже схожою з ГРВІ так, що без проведення спеціалізова­них тестів відрізнити їх практич­но неможливо. Єдина відмінність та, що у деяких хворих пропадає запах та нюх. Проте, так буває не у всіх», – пояснює Ю.Чейпеш.

Іван Савчук, заступник дирек­тора з медичної частини Мико­лаївської районної лікарні згідний зі своїм колегою з Лабораторно­го центру та зауважує, що влас­не така схожа симптоматика ба­гатьох людей вводить в оману і розхолоджує їх в плані безпеки. Адже, місцева громада сприймає коронавірус як звичну застуду та не враховує фактори небезпеки.

«Зараз така ситуація у нас склалась, що одні люди цілком відповідально віднеслись до проблеми через covid-19, інші – абсолютно несерйозно. Оскільки, симптоматика дуже схожа і бага­то хто думає, що це буде незначна застуда. Так, симптоми схожі, але є певні моменти, які мають нас­торожити. Якщо у вас упродовж кількох днів спостерігається висо­ка температура понад 38 градусів, яку неможливо збити медикамен­тозно – це перша ознака ймовір­ного інфікування.

Другий фактор – це поява за­дишки та болі в грудях. Ще деколи з’являються виділення ржавого кольору. Якщо ви фіксуєте такі у себе симптоми, тоді варто бити на сполох. Не лікуйтесь самостійно. У таких випадках ви потребуєте кваліфікованої медичної допомоги. Наголошую, у світі, наразі, немає ліків від коронавірусної інфекції. Але, не треба при цьому паніку­вати. Оскільки, 70% інфікованих лікуються амбулаторно і лише 30% потребують госпіталізації.

Якщо ми поглянемо статисти­ку по Миколаївському районі, то ми побачимо, що відсоток людей, які на превеликий жаль, не змогли побороти недугу та померли, є не­великим. Ми, констатуємо смерть лише 9 людей (ред.: це станом на 23 липня). Звісно, це трагедія коли від хвороби помирає навіть одна людина. Проте, у розрізі цифр ми маємо таку статистику».

Наявність інфікування коро­навірусом встановлюють шляхом ПРЛ-тестування. За словами, Юрія Чейпейша раніше таке тестування здійснювалось виключно облас­ним Лабораторним центром, який згодом доповнили роботою ще до­датково трьох філій.

«На Львівщині донедавна пра­цювала лише одна лабораторія, яка могла робити відповідні до­слідження на ковід, що діє при Львівському обласному Лабора­торному центрі. У березні, квітні і на початку травня вона справля­лась з кількістю аналізів, які над­ходили. Адже по нормам резуль­тат має бути надано упродовж 24 годин. Коли пішов вал, особ­ливо велика кількість пацієнтів зі Львова та навколишніх, при­лягаючих районів Жовківського, Пустомитівського районів лабо­раторія не змогла справлятись з напливом, оскільки її потужність до 500 досліджень на добу. Тому, додатково відкрили ще три лабо­раторії. Крім того, є ще приватні лабораторії які роблять такі ж те­стування».

І ще один момент про який мешканці Миколаївського райо­ну забувають, кажуть медики – це самоізоляція, яка потрібна у разі контактування з людьми, у яких підтверджено діагноз коро­навірусної інфекції.

Юрій Шпак, заступник голо­ви Миколаївської райдержад­міністрації, який очолює Штаб з ліквідації наслідків поширення covid-19 також наголошує, що власне, одна з причин стрімкого поширення ковіду на Миколаїв­щині – це нехтування порадами медиків, зо­крема щодо необхід­ності зберігати соціаль­ну дистанцію.

«Якщо ми поди­вимось статистику та динаміку розповсюд­ження коронавірусної інфекції упродовж бе­резня-квітня та почат­ку травня, то ми фіксує­мо незначну кількість випадків інфікування. Через те, що більшість мешканців Миколаїв­щини дотримувались режиму суворого ка­рантину. Люди, прак­тично не переміщува­лись. Інший фактор розповсюдження – це нехтування правилом самоізоляції у випадку контактування з люди­ною, яка була інфікова­на.

Крім того, хочу зау­важити, що у своїх діях та рішеннях ми керує­мось та підпорядко­вуємось рішенням об­ласних чи центральних органів влади. Тому, коли центральна влада ухвалила рішення про послаблення каранти­ну ми відповідно також вжили аналогічних дій. Зараз, якщо вірус заноситься точково, скажімо на підприєм­ство, то при скупченні людей він швидко по­ширюється.

В міру своїх повно­важень, мною підпи­сано розпоряджен­ня про створення мобільних груп, які сформовані з пред­ставників Держпрод­споживслужби, поліції та органів влади – ці групи інспектують за­клади харчування, крамниці, торговельні зали на предмет робо­ти в режимі карантину, тобто чи дотримується соціальна дистанція, масочний режим пра­цівників, дезінфекція місць скупчення людей тощо. Загалом такою групою перевірено по­над сотню об’єктів та складено 44 протоколи про порушення робо­ти під час карантину. Це свідчить про нехту­вання обов’язковими правилами, а відтак є одним з наслідків по­ширення covid-192, – коментує Ю.Шпак.

Якщо аналізувати соціальний зріз па­цієнтів, які все таки ін­фікуються, то, як заува­жують фахівці – це, як правило, люди серед­нього та працездатного віку. Інфікованих дітей дуже мало, каже Юрій Чейпеш, не більше 4%. «Людей старшого віку, тим що за 60 – не біль­ше 12%. Найбільше це люди працездатного віку».

Фахівці пояснюють це тим, що саме ця вікова категорія най­більш комунікабельна та часто переміщуєть­ся. Якщо брати по со­ціальним групам, то найбільше потерпають у даному випадку ме­дики, оскільки най­частіше контактують з хворобою безпосе­редньо. Далі – це пра­цівники громадського харчування через те, що нехтують дотри­манням правил роботи в умовах карантину.

Незалежно від того яке наше ставлення падемії, сприймає­мо серйозно чи ні, але прості речі такі як часте миття рук, особиста гі­гієна, уникання за мож­ливості місць масового скупчення людей, а та­кож не забувати одяга­ти маску в крамницях, чи в автобусі – допоможе нам залишатись в без­пеці. Бережіть себе.

Ірина Телька

0 thoughts on “Чому у Миколаївському районі показник захворюваності на covid-19 залишається великим?”

Write a Reply or Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *