Кабмін запевняє, що вдосконалив постанову про «Муніципальну няню», миколаївчанин Ростислав Рибак має протилежну думку

Центральна світлина з мережі Інтернет

Муніципальна няня – вис­лів, який увійшов до щоденного вжитку з 2019 року. Власне, коли запрацювала державна програма відшкодування родинам, котрі наймають для догляду за дітьми нянь. Раніше батьки, які працю­вали чи мали справи поза домом, просили когось з рідних, най­частіше бабусь чи знайомих, при­глядіти малечу. Держава вирішила компенсувати затрачені зусилля таких людей невеликою грошовою нагородою. Запустили державну програму «Муніципальна няня», яка працює за таким механізмом: батьки, які хочуть отримувати часткову компенсацію витрат на оплату праці няні, спершу мають самі знайти людину, яка догляда­тиме за їхніми дітьми, підписати з нею договір, далі звернутися до місцевих органів соцзахисту для отримання відшкодування.

Який розмір часткової компенсації?

Батькам, зареєстрованим на програму, держава минулоріч платила прожитковий мінімум на дитину до шести років – 1626 грн, незалежно від зарплати няні. Цю компенсацію додавали до щомі­сячних 860 грн виплат на дитину, які отримує жінка під час декрет­ної відпустки. Цього року цю суму збільшили до 1779 гривень.

Яка процедура оформлення?

Для бажаючих скористатись даною програмою можна укласти договір можна не лише зі сторон­ньою людиною, а й з кимось із ро­дичів – бабуся, дідусь, тітка тощо. Єдина вимога – він чи вона мають бути зареєстровані фізичною осо­бою-підприємцем або юридич­ною особою і платити податки. Це дасть можливість няням пра­цювати офіційно і накопичувати стаж.

Таким чином, няня платити­ме щомісяця єдиний соціальний внесок – 918 грн, а ще процент по­датку, залежно від групи фізичних осіб підприємців, яку вона вибере (від 5 % до 20 %). При реєстрації на ФОПа треба вказати такі кла­сифікації видів економічної діяль­ності: 97.00 (Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги), 88.91 (Ден­ний догляд за дітьми), а для юри­дичної особи – 78.20 (Діяльність агентств тимчасового працев­лаштування) і 85.10 (Дошкільна освіта) та відкрити рахунок у бан­ку, на який надходитиме зарплата.

Після подачі документів, пра­цівники місцевого відділу соц­захисту матимуть 10 днів, щоб розглянути документи і прийняти рішення. Як правило погоджу­ють усім заявникам, якщо вико­нані всі вимоги. Втім, програма не стосується батьків-вихователів будинків сімейного типу та прий­омних батьків, бо вони і так отри­мують компенсацію. Потім щомі­сяця до п’ятого числа треба буде надавати документи про оплату праці няні.

Вдосконалені зміни, що принесли розчарування

Раніше оформляти документи на «Муніципальну няню» могли усі батьки, незалежно від того, чи вони працюють, чи ні. Але так тривало до 2 жовтня 2020 року, бо вже з цієї дати почала діяти «вдо­сконалена» урядова постанова якою передбачено, що лише пра­цюючі батьки чи опікуни можуть отримати відповідне відшкоду­вання, але за таких умов:

– розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю ста­новить два прожиткові міні­муми на дітей віком до шести років;

– компенсація послуги «муні­ципальна няня» надається от­римувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів ди­тини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дити­ною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплан­тації органа, потребує паліа­тивної допомоги, якій не вста­новлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

– компенсація послуги «муні­ципальна няня» надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

– компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість по­слуги з догляду;

– муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юри­дична особа – 10 дітей.

Втім, миколаївці сприйняли нововведення не надто радісно. Замість підтримки від держави у такий непростий час, ділиться думками з редакцією миколаївча­нин Ростилав Рибак, отримали фактично скасування компенса­цій батькам, які, в умовах “пер­манентного карантину”, втратили роботу.

«Ви не уявляєте скільки часу я потратив, щоб оформити муні­ципальну няню. Тепер думаю, що робити нашій сім’ї? І якщо зако­нотворці кажуть, що вони вдоско­налили, то я б скоріше сказав що це навпаки. За їхньою логікою ви­ходить так, що працюючі батьки, які і так заробляють кошти ще до­датково будуть утримувати ком­пенсацію від держави на послуги ситуація через те, що хтось з бать­ків тимчасово безробітний тепер позабавляються можливості от­римати кошти на дитину. Крім того, хочу сказати що при нара­хуванні компенсації за програ­мою «Муніципальна няня» наша родина відраховувала 5% податку на прибуток, оскільки наша няня, була зареєстрована як ФОП на 3 групі. Я вважаю, такий стан речей є несправедливим», – прокоменту­вав редакції пан Ростислав.

Така ситуація змусила батьків не лише Миколаєва, але і всієї України, об’єднатись та на сайті Президента зареєструвати пети­цію про відкликання таких нововведень. Зокрема, у петиції зазначено: «Ця по­станова змусить припинити пра­цювати багатьох муніципальних нянь. Тому що, догляд усього лише за 3 дітьми не буде при­носити нормально­го доходу, навіть на рівні з мінімальною платою в країні.

Редагування пун­кту про необхід­ність надати офі­ційний документ з офіційної роботи про надання декре­ту, також є не­можливим. Так як в Україні є така тен­денція не офіціаль­них робіт, тому 75% людей які по­требують грошову допомогу і які звер­таються до послуг муніципальної няні не мають такої спроможності.

Ці два пункти, примусять молодих мам залишити ро­боту і доглядати за дітьми без допомо­ги няні.

Також, кваліфіко­вані няні будуть мати менший дохід через нову постано­ву.

Просимо вас, від­мінити чи змінити нову постанову, полягаючись на пукти 1 и 2 цієї петиції», – йдеться у документі.

Попит та пропозиція на ринку нянь

Цікавою є статистика щодо ак­тивності попиту та пропозиції на ринку нянь. Якщо переглядати сайти з працевлаштування, зокре­ма у нашому субрегіоні Розділля, то на позицію няні подаються, здебільшого молоді дівчата, які готові приглядіти за вашою дити­ною за 5000-6000 грн/місяць. Втім, є і няні з досвідом, які очікують на оплату від 10 000 до 30 000 грн, обіцяючи при цьому і вивчення іноземних мов, і різноманітні ро­звиваючі ігри тощо.

Як правило, батьки шукають нянь з мінімальним досвідом ро­боти, або взагалі без нього – таких запитів є найбільше. Оскільки се­редньостатистична сім’я Мико­лаївського району має відносно невеликі доходи. Якщо ж родина заможніша, то претендує на по­слуги кваліфікованих нянь чи гу­вернанток зі стажем роботи від 3 років.

Ірина Телька

0 thoughts on “Кабмін запевняє, що вдосконалив постанову про «Муніципальну няню», миколаївчанин Ростислав Рибак має протилежну думку”

Write a Reply or Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *